سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل

در حرم

من نـدانم بهر چــه ماندم حـــرم

ایـــن تـــو آوردی دلت را در بــرم

مدتـی در بـــــــزم عیــشم راه ده

تا که شاید شور عشقی در سرم

هاشم مالکی

29/2/72
تاریخ : دوشنبه 91/9/6 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

گل

دل و گل

یک دل به تو می دهم به صد راز

پـــــــروانه کن و بـــــده بمن بـاز

صد گل به تو می دهم به یک ناز

صـــد پاره کــــن و بده به مــن باز

هاشم مالکی

25/6/75
تاریخ : یکشنبه 91/9/5 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

 

غم علی(ع)

اول کــــه تو را دیدم، رنجیدم و فهمــیدم

داغ و غـــــم تنهائی، در یــــار اثــــر دارد

از سلطه غم بر دل، این مسئله پرسیدم

آیـــا دل غم دیده، از غـــصه حـــــذر دارد؟

زهـــــرا به علی گفتا، بعد از غــم پیغمبر

هــجران ز تو ای یارا، این گونـه ثـمر دارد

غم دیدن و رنجیدن، از دست بـنی فرقه

بـعــد از غم تنــهائی، بسیـــــار اثر دارد

مــی گریم و می نالم، از رنـج فلک یارا

امـــا به علی زهــرا،از هجر خــــبر دارد

هاشم مالکی

اسفند 1384
تاریخ : جمعه 91/9/3 | 7:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول