کربلا

شادی پس از قتل

از زمان قتل آن شــاه شــهید

داد دشمن مژده ی عید سعید

گشت سنت در میان دشمنان

شادی از قتل شهنشاه وحـــید

بعد از آن کـردند اولادش اسیر

امـــر بر آن داد، آن مــــرد پلید

از عراق بی وفا تا شام شوم

این مصـیبت، آل طاها را گَـزید

تا شد آن عالیـجناب خون جگر

روی منبر، گشت رسوایش یزید

بعد از آن نادم شد و دستور داد

احتـرام و عـــودِ امــوالِ ســدید(1)

امـــرِ بر برگشــتن سَبیا(2)  بداد

تا مدیــنه کبـکِ غـصه می پرید

وقت رفتــن با حسـین و آل بود

موقع برگشت بی شوق و نوید

درد زیـنب بعد از آن آغــاز شد

شهر بی یار و فراغ آن امـــید

ای خدا صبرش بده زین داغها

تا نگریَد بـهر آن داغـی که دید

هاشم مالکی(3)

26/8/92

  (1) - اموال سرقت شده(مسدود شده)

(2)- اسرای جنگی

(3)- این شعر را در دستگاه افشاری هم می شود خواند
تاریخ : یکشنبه 92/8/26 | 1:44 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

بقیع

در کنار بستر

آه از آن درد کــــه داری و غــمت پنـــــهان است

خواهـــــرت بهر مــــداوای تو بس حیـــران است

سبــــط اکبر شده مســـــــموم و نباشد چـــاره

قفـــسِ تنگِ تنش جـــــلوه ای از زنــــدان است

بایـــــــــد آزاد کــــــــند خویشتن از بند گــــــران

مـــرگِ از غـــــم به از آن دامگه رنــــــدان است

سبـــــط اصغر به برَش گریـــــه کند با خــــواهر

دشمنش گوشه ی دیگر به غمش خندان است

گـــویــــد آن سبط نبی گریــــــه مکن در برِ مـــن

عـــــرش و فرش از غم تو روز دهم گریان است

ســـرِ مـــــن هست به دامــــان برادر، جانـــــم

ســـرت آنــــروز  بخاکِ غمِ طف قــــــربان است

تـــنِ مــــن سالم و در خانه ی خود می باشم

تــن پر زخـــــم تو آنــــروز بخون غلــــطان است

خواهـــــــرا صبر کن این غُـــــصّه تمامــــی دارد

حسنت، غــصّه ات امشب به پدر مهمان است

در آستانه 28 صفر

هاشم مالکی

11/10/91

 
تاریخ : چهارشنبه 91/10/20 | 10:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

اربعین

دیدار دلدار

اربعـــــین روز ملاقات دو اخـــــــــــتر باشد

زائـــــــرش قاصدی از جانب مــــــادر باشد

در کــــــــجا رسم بر این منـــــــــوال است

همـــره قافله ای جعبه ای از ســــر باشد؟

اولــــین پرسش مولا ز اسیـــران این است

تـــا به کی غـــــصه ی بابا غم دختر باشد؟

خــواهرش بر سر خود می زند و مـی گوید

دخـــــترت مانـد در آنجا که گل اخــتر باشد

بـــــهر آن مـــــــردم بی بهره ز اولاد نبـــی

دختـــــرت فاطـــمه ی ثانی و کـــوثر باشد

جای غــــــــم نیست در ایــــنجا بـــــــر من

ســــــر بابا به خرابــــه غـــــم دختر باشد؟

ظــــــالما صــــبر کن این طـــــفل یتیــــــم

خواهشش أب بود و دست شما سر باشد

مـــژده بر دخـــتر بیـــچاره ی او مـــی دادند

داخـــــل طشت مـــــراد توی دختــــر باشـد

تـــــا سر نــــــــاز پدر دید همان دم گفـــــتا

از کــــی این گونه ملاقات به دختر بـــاشد؟

انــــدکی با پدرش حـــرف زد آن دُر دانــــــه

ســـــر کناری و کـــــنارش تن دخـــتر باشد

در آستانه اربعین حسینی

 هاشم مالکی

11/10/91

 
تاریخ : دوشنبه 91/10/11 | 10:14 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

زینب صبور

شهادت با اسارت

شــهادت با اسارت گشته کامـل

رذالت را جــهالت گشته عـامــل

اگر گفتی که باشد قاتل عشق؟

حسین بن علی را کشته جاهل

خــــدا داند چِـــها بر زینب آمـــــد

عـــباداتِ عبادش گشته باطـــــل

پرســتیدن به پول و دار و درهــم

خیانت را به مهمان گشته شامل

چه چیزی باعث این کارشان شد

حــرام اندر شکمها گشته عامــل

بمحشر عذر خواهم می شود او

حبـیبی بر حبیبش گشته واصــل

تـو ای مولای خوابان یک نظر کن

همـی عبد تو از تو گشته غافـل

گـناهانم بوَد بیش از حد و حـصر

خـــدا بر بندگانش گشته بــــاذل

 اگــر امروز هم کرب و بـــلا است

بسی هاشم بدانجا گشته مایل

26/9/91

هاشم مالکی

 

 
تاریخ : سه شنبه 91/9/28 | 8:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

زینب صبور

بدن برادر

تا پرده ی غم ز پیش چشمم نرود

رخـــسار نکوی تو ز قلـــــــبم نرود

خـورشـــــید بــتاب بر رخ زیـبــایش

تا چـــهره ی او ز فکر و ذهـنم نرود

یا رب من و این دشت بلا، تنهایی؟

این روح جدا از تن و جسمــم نـرود

ای ســبط نبی جای تو اینجا نــبوَد

گــــر من بروم لیک، که روحـم نـرود

آیا به خطورم نم این خــــاطره آمــد

زینب به کنار بدنت آید و حُزنم نرود؟

یـــــا رب بنما قبولِ کم از مـــــــنِ زار

این هدیه ی کم ز فکر و ذهـــنم نرود

هاشم مالکی

24/9/91
تاریخ : جمعه 91/9/24 | 10:8 عصر | نویسنده : پوریا | نظراسیری


دل زینب چرا پر شور گشته
ز حُزن او عدو مسرور گشته

حسینش نزد او بوده و لیکن
سرش بر نی، تنش بس دور گشته
91/6/8
2 بامداد سروده شد
تاریخ : چهارشنبه 91/6/8 | 9:30 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول