رهبری

با رهبری

با مدعی بگوئید، حرف از ولی مزن تو

این حرف بر تو ناید، حرف دگر بزن تــو

بـــر کودکان نشاید، گفتــــار در ولایـت

بایـــد رونــــد بازی، یا خواندن حــکایت

گـــر پیـــرو امامی، باید تو خد بدانـــی

با پیـــروی ز رهبر، در خط حق بمــانی

در حـفظ کشور خود، باید کنیم ایثــــار

با جان و با دل خود، گردیم همــدل یار

گوئیـــــم بر ولایت، از تو بما اشــــارت

تـــو نایب الامامی، از ما بود اطاعــــت

امـــروز تو امیری، بر مسلمین عالــــم

حـــرف تو حکم باشد، از ابتدا به خـاتم

خواهیــم از خداوند، عمرت طویل گردد

هــم دشمن ولایت، خوار و ذلیـل گردد

در این زمان غیبت، حُکمت دلیل باشد

همـــراهی ولایت، اصل اصیــــل باشد

یا رب بحــق زهرا، بر ما رسان ولی را

فرزند عســـکریّ و  ذخیره ی نبــی را

هاشم مالکی

20/10/91
تاریخ : دوشنبه 91/10/25 | 8:0 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول