سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

خدای  خوب من

نشسته جای حق پروردگارم

بحق داند چه من دارم، ندارم

خــدا دارم، ولیّ عــصر و رهــبر

خـــیالم راحـــت و کامــم بود تر

ندارم غـــصه و انـــــدوه بیــــجا

که با من خیر باشد جمله یکجا

گــرانیّ و مریـضــیّ و فقـــیری

اگر صــبرت نبـــاشد تو حـقیری

نِــما تدبیر عیـش و کن قنــاعت

رسـی آنگه مـقام حق، رضایت

خــدا هرگز نکــاهد رزق و روزی

تو سعیت را نما، بر اوست روزی

اگــر دولــت ندارد شــأن و تدبـیر

خودت اندیشه کن، امید از او گیر

چــه باکی گر گــرانی بیش گردد

تو را تدبــیر اَحسن خویـش گردد

توکـــل بر خـــــدا کن راه حق رو

دهندت رزق کافی، بنده اش شو

اگـــر هاشم بود در اوج حاجــــت

کنـــد شـــکر خدا در هر دو حالت


هاشم مالکی

1394/3/5
تاریخ : سه شنبه 94/3/5 | 6:40 عصر | نویسنده : پوریا | نظر

نوروز

شعری برای نوروز


کاش ما را عِید نوروزی  نبود

کاش فقر و فاقه هر روزی نبود

آبرویم رفته در این روزگار

کاش چشم و گوشِ امروزی نبود

هیچ دانی ما چه دردی داشتیم؟

قهر و دعوا رزق و روزی داشتیم

بچه هامان رخت نو می خواستند

دستمان خالی، چه روزی داشتیم

جیبمان پر بود از باد و هوا

ناله و فریاد و سوزی داشتیم

شکر حق بگذشت آن سال نچسب

روز تلخ و سخت روزی داشتیم 

  
هاشم مالکی
6/12/93
تاریخ : پنج شنبه 93/12/7 | 7:22 صبح | نویسنده : پوریا | نظر

قلب

شعر قلب تو

گر تو این قلب از جهان خالی کنی

پر ز گــوهر هـــای اجــــــلالی کنی

قــلب تو جای خــــدا باشــد و بس

بایــد آن را حفظ و صلـــصالی کنی

گر نشـــیند روی آن گــــرد خــــطا

تو به قــــرآن بایدش جــــالی کنی

شـــــرح آن از آل پیـــغمبر بجـــوی

باید آنـــها را به خود والــی کـــنی

پاک گـردانی خود از حِـقد و حسد

رتبــه ی خود  نزدشـان عالی کنی

خویشــتن را خــاک پا گـــــردانی و

زیــــر پـــــای آل او قــــالی کــــنی

هاشــــم ار گردد سعـــادتنمد و تو

زین سبب همواره خوشحالی کنی

هاشم مالکی

 

92/8/9
تاریخ : جمعه 92/8/10 | 9:1 صبح | نویسنده : پوریا | نظر
       

  • حمزه
  • حقه
  • کارت شارژ همراه اول